Home > Korean Language > Korean Language Class

Korean Language Class

합격하게 한글부터 기능시험까지 한국어를 배우십시오 ...

Generic placeholder image
Deep Education
About Course

यस deeponlineclass बाट हजुरहरू ले आफ्नै समयमा दक्ष तथा अनुभवी प्रशिक्षक दिपक लम्साल बाट कोरियन भाषा अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल मै पहीलो पटक अनलाइन माध्यम बाटै कोरियन भाषा क्लास सञ्चालन गर्ने एक मात्र अनलाइन क्लास deeponlineclass.com. मा एक पटक registered गर्नु भयो भनी १ वर्ष सम्म सम्पूर्ण कोर्स लिन सक्नुहुन्छ l धन्यवाद

Syllabus
TEXT BOOK LESSON 32
 • DAY 90
TEXTBOOK LESSON 31
 • DAY 89
TEXT BOOK LESSON 30
 • DAY 88
TEXT BOOK LESSON 29
 • DAY 86
TEXT BOOK LESSON 28
 • day 85
TEXT BOOK LESSON 27
 • day 84
TEXT BOOK LESSON 26
 • Day 84
TEXT BOOK LESSON 25
 • DAY 83
EPS TEXT BOOK LESSON 24
 • day 82
TEXTBOOK LESSON 23
 • day 81
TEXT BOOK LESSON 22
 • DAY 80
TEXT BOOK LESSON 21
 • DAY 79
TEXT BOOK LESSON 20
 • DAY 78
TEXTBOOK LESSON 19
 • day 77
TEXT BOOK LESSON - 18
 • day 75
TEXT BOOK LESSON - 17
 • day 75
TEXT BOOK LESSON - 16
 • DAY 74
TEXT BOOK LESSON - 15
 • day 73
TEXT BOOK LESSON - 14
 • day 73
TEXT BOOK LESSON - 13
 • day 72
TEXT BOOK LESSON - 12
 • day 71
TEXT BOOK LESSON - 11
 • day 70
TEXT BOOK LESSON - 10
 • day 69
TEXT BOOK LESSON - 9
 • day 67
exam notice / how to joined to online exam
 • online
TEXT BOOK LESSON -8
 • DAY 68
TEXT BOOK LESSON - 7
 • day 67
TEXT BOOK LESSON - 6
 • Day 66
Practice

1610770104.pdf

TEXT BOOK LESSON 1- 5
 • DAY 65
Lesson 64 / Grammar pratcise
 • Day 64
lesson 63 / grammar
 • Day 63
lesson 62 / grammar
 • Day 62
lession 61
 • day 61
lesson 60 / Advance grammar in nepali ///
 • Day 60
lesson 59 / Advance gramamr in nepali
 • Day 59
lesson 58 /korean advance grammar in nepali
 • day 58
lesson 57 / advance grammar in nepali
 • day 57
lesson 56 / Advance grammar in nepali
 • day 56
lesson 55 / negative grammar
 • day 55
lesson 54 / negative grammar
 • day 54
lesson 53 / past tense and future tense
 • day 53
lesson 52 / Past Tense
 • Day 52
lesson 51 / tense
 • day 51
lesson 50 / Tense
 • day 50
lesson 49 /
 • day 49
lesson 48
 • day 48
lesson 47 / grammar
 • day 47
lesson 46/ basic grammar
 • day 46
lesson 45 /
 • day 45
lesson 44 / grammar
 • day 44
lesson 43/ grammar
 • day 43
lesson 42 / grammar
 • day 42
lesson 41// grammar
 • day 41
lesson 40 // Grammar
 • day 40
lesson 39 / picture meaning
 • day 39
lesson 38 / meaning season
 • day 38
Practice

1602587005.pdf

lesson 37
 • day 37
lesson 36 / meaning
 • day 36
Practice

1602245785.pdf

lesson 35/ meaning 장소
 • day 35
Practice

1602061114.pdf

lesson 34 /
 • day 34
lesson 33 / clothes meaning
 • day 33
Practice

1601895338.pdf

lesson 32 //
 • day 32
lesson 31
 • day 31
lesson 30 / bank relative word meaning
 • day 30
Practice

1601378003.pdf

lesson 29 / picture meaning
 • day 29
lesson 28 /
 • day 28
lesson 27 / original korean number ko prayog ..
 • day 27
lesson 26 / original korean number ko prayog ..
 • day 26
lesson 25 / Verb meaning ..
 • day 25
Practice

1600412703.pdf

lesson 24 / original korean number ...
 • day 24
lesson 24 / original koran number ...
 • day 24
lesson 23/ picture mining
 • day 23
lesson 22
 • day 22
lesson 21 // sino korean number ko prayog
 • day 21
lesson 20 / meaning fruits ....
 • day 20
lesson 19 / meaning of time related words /
 • day 19
lesson 18 / month/week
 • day 18
lesson 17 / basic korean / sino korean number /
 • day 17
lesson 16 .... korean number / sino korean number
 • day 16
lesson 15 / auchanran bidhii
 • day 15
lesson 14 / verb meaning //
 • day 14
Practice

1598605654.pdf

lesson 13 / meaning ghakaune tarika ,,,
 • day 13
lesson 12 / family meaning ////
 • day 12
lesson 11 // meaning // sarer ko bhag
 • day 11
lesson 10
 • day 10
lesson 9.2 / achar aucharan bedhii ......
 • day 9
lesson 9.1 / auchar aucharan bidhi 1 ....
 • day 9
lesson 8 / verb meaning
 • day 8
lesson 7 // achar tala jada hune pahrak aucharan .......
 • day 7
lesson 6/ basic korean langugage / tala jada hune pharak aucharan
 • day 6
lesson 5 / deep online class.com / day 5
 • day 5
lesson 4
 • day 4
day 3
 • lesson 3
Practice

1597563863.pdf

lesson 2
 • day 2
Day 1 / lesson 1 ...
 • day 1
Generic placeholder image
Deep Education

Deep Online Class

+977 9824477299

Copyright © 2020 Deep Online Class. All Right Reserved.

Powered by Deep Education